Rodzice/opiekun prawny dziecka zobowiązuje się do ponoszenia comiesięcznej opłaty za korzystanie ze żłobka.

 

  • Opłata stała w wysokości 400,00 zł.
  • Opłata za wyżywienie w wysokości 12,00 zł za 1 dzień.

 

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy 89 85250002 0010 0121 3977 0003. Opłata płatna jest z dołu za dany miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca, co oznacza, że najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca wpłata powinna być uznana na rachunku bankowym przez bank prowadzący ten rachunek. Od opłat wnoszonych po terminie będą naliczone ustawowe odsetki za opóźnienie w opłacie.

Rodzic powinien zgłosić najpóźniej do godz 7.30 nieobecność dziecka, w przypadku braku takiej informacji będzie naliczana stawka za wyżywienie.