Deklaracja dostępności

Żłobek Gminny "Wesoły Wiatraczek" w Krasocinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Żłobka Gminnego "Wesoły Wiatraczek" w Krasocinie.

Data publikacji strony internetowej: 2021-06-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • niektóre artykuły bądź załączniki częściowo nie są dostępne cyfrowo

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Klimczyk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 788663511. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Żłobek Gminny "Wesoły Wiatraczek" w Krasocinie ul. 1 Maja 10a 29-105 Krasocin.

Dla osób przychodzących dostępne są 2 wejścia:

  • od ulicy 1 Maja 10a (główne) –drzwi otwierane samodzielnie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku, wejście posiada podjazd dla wózków, jest również przystosowane dla osób z niepełnosprawnością, przy wejściu dostępny jest domofon.
  • od strony Ośrodka Zdrowia (boczne) – przeznaczone dla personelu żłobka.

Miejsca parkingowe dla osoby niepełnosprawnej wyznaczono na parkingu od strony ulicy 1 Maja 10a, znajdują się najbliżej wejścia głównego. Budynek Żłobka Gminnego w Krasocinie posiada windę dla niepełnosprawnych. W całym budynku nie ma progów. W budynku jest wykładzina antypoślizgowa. Klamki drzwiowe właściwie umiejscowione dla osoby na wózku. Żłobek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych, a powierzchnia łazienki pozwala na manewrowanie wózkiem.