„Utworzenie publicznego żłobka w Krasocinie”

 

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, działanie 8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Wartość całkowita projektu wynosi: 1 809 842,52 zł

Wartość przyznanego dofinansowania: 1 538 262,52 zł

Okres realizacji projektu: 01.11.2020 – 31.12.2022

 

W dniu 28.09.2020r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Krasocin a Województwem Świętokrzyskim na dofinansowanie projektu „Utworzenie publicznego żłobka w Krasocinie”.

Projekt realizowany jest w Żłobku Gminnym „Wesoły Wiatraczek” w Krasocinie.

Celem projektu jest  zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie powiatu włoszczowskiego. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i wzrost zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Dzięki projektowi wzrośnie procentowy udział dzieci w wieku do 3 lat uczęszczających do placówek opieki nad dziećmi do lat 3 w powiecie włoszczowskim.